ทอ.บรรจุเครื่องบิน Airbus ACJ320 และเครื่องบินฝึก 8 ลำ เข้าประจำการ

ทอ.บรรจุเครื่องบิน Airbus ACJ320 และเครื่องบินฝึก 8 ลำ เข้าประจำการ
“กองทัพอากาศ” จัดพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินลำเลียง Airbus ACJ320 เพื่อภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อพยพคนไทยในต่างแดน และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ และเครื่องบินฝึก Diamond DA-40NG เพื่อใช้สำหรับการฝึกบิน เป็นไปตามแผนการบรรจุประจำการเครื่องบิน เข้าประจำการ กองบิน 6 ดอนเมือง

เครดิตฟรี

มื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุเครื่องบิน Airbus ACJ320 เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 602 กองบิน 6 ดอนเมือง ซึ่งกองทัพอากาศได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปีงบประมาณ 2561 ให้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง การฝึกอบรม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดแทนอากาศยานเดิมที่มีแผนการปลดประจำการ ในภารกิจการสนับสนุนภารกิจลำเลียงทางอากาศสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่การรบ ได้แก่ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การอพยพคนไทยในต่างแดน และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ โดยกองทัพอากาศจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทุกระดับ อาทิ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล

สล็อต

การบรรจุประจำการเครื่องบินดังกล่าว จะทำให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการใช้เครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำ และสามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างรวดเร็ว กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

สล็อตออนไลน์

เครื่องบินลำเลียงแบบ Airbus ACJ320 เครื่องนี้ ได้จดทะเบียนอากาศยานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ซึ่งทำให้สามารถทำการบินในน่านฟ้าสากลได้
และในโอกาสนี้ กองทัพอากาศได้ประกอบพิธีบรรจุเครื่องบินฝึกแบบที่ 21 (Diamond DA-40NG) จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการฝึกบินที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีในการบินปัจจุบัน โดยมีระบบควบคุมการบิน และระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย ทำให้บุคลากรของกองทัพอากาศที่ฝึกบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 21 (Diamond DA-40NG) มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติกับอากาศยานที่สมรรถนะสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรจุเข้าประจำการที่ ฝูงบิน 604 กองบิน 6

jumboslot

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกแบบเครื่องบินนั้น กองทัพอากาศได้กำหนดแนวทางจัดหาให้มีความเหมาะสมกับกรอบงบประมาณที่ได้รับ และมีคุณลักษณะใกล้เคียงกันกับเครื่องบินที่กองทัพอากาศมีประจำการอยู่เดิม ซึ่งเป็นการลดภาระด้านการฝึกอบรมบุคลากร การใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และการซ่อมบำรุงต่างๆ ที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการซ่อมบำรุงอากาศยานหลากหลายแบบ ส่งผลให้ลดการใช้งบประมาณในระยะยาว

slot

This entry was posted in เครื่องบิน and tagged , . Bookmark the permalink.